Üyelik

İLÇE ADI İŞLETME SAYISI MANDA SAYISI
ÇATALCA 70 2675
EYÜP 63 4987
ARNAVUTKÖY 54  2789
ŞİLE 23 558
BEYKOZ 10 515
TUZLA 3 312
PENDİK 2 97
SİLİVRİ 13 2365
SARIYER 3 397
BAŞAKŞEHİR 5 219
ÇEKMEKÖY 1 12
11 247 14926

Üyeliğe kabul

MADDE 6 – (1) Birliğe üye olabilmek için, birlik kuruluş belgesinde yazılı üyelik hak ve ödevlerini; kuruluş aşamasında Kuruluş Belgesini imzalayarak; somadan girişte ise bir üyelik taahhütnamesi vermek suretiyle kabul etmiş olmak gerekir.

 • Birlik yönetim kurulu, üyelik için yapılan başvuruyu inceleyerek, bir ay içerisinde olumlu veya olumsuz cevaplamakla yükümlüdür. Cevap verilmediği veya cevap olumsuz olduğu takdirde talepte bulunan yetiştirici; birlik denetçileri aracılığıyla genel kurula başvurabilir. Genel kurulun kararı kesindir.
 • Birliğe kabul, yönetim kurulu kararı ile olur. Yönetim kurulu, Kuruluş Belgesinde belirtilen üyelik şartlarını taşıyan yetiştiricileri üyeliğe kabul etmek zorundadır.

Tarımsal               üretici örgütleri birliğe tüzel kişi olarak üye olabilirler. Kanuni temsilcilerini birliğe bildirmek zorundadırlar

Birlik üyeliğinin düşmesi MADDE 7 -(1) Birlik üyeliği;

 1. Üyelikle ilgili şartları kaybettiğinin tespiti halinde altmış gün içerisinde şartlarını sağlamayanlar üyelikten düşürülür.
 2. Ölüm hali

durumların da düşer. Asıl üyeliği düşen kimselerden aday üye şartlarına haiz olanların üyelik statüleri aday üye olarak devam eder

(2) Üyelikten düşmek, üyenin birliğe olan borçlarını ortadan kaldırmaz. Kendisi ya da varis veya varisleri birliğe olan borçlan iki ay içerisinde ödemekle yükümlüdür. Üyelikten düşme, Yönetim Kurulu kararı ile olur. Birlik, üyeye ya da üyenin varis veya varislerine üyelikten düşme durumunu yazılı tebliğ etmekle ve üyelik defterine işlemekle yükümlüdür

Birlik üyeliğinden çıkma

MADDE 8- (1) Birliğin üyelikten çıkma ile ilgili sınırlama kararı olmaması halinde üyeler geçerli bir nedene dayalı olarak kendi isteği ile üyelikten çıkabilirler. Üyelikten çıkma, üyenin dilekçesi üzerine yönetim kurulu kararı ile olur. Üyenin üyelikten çıkması birliğe olan borçlarını ortadan kaldırmaz. Üyelikten çıkan yetiştirici, Birliğe olan borçlarını, üyelikten ayrılış tarihinden itibaren iki ay içerisinde ödemekle yükümlüdür

Birlik üyeliğinden çıkarılma

MADDE 10- (1) Aşağıdaki hallerde yetiştiriciler üyelikten çıkarılır;

 1. Kanun, yönetmelik ve kuruluş belgesinde yer alan üyelik yükümlülüklerini azami dört ay süre ile yerine getirmemek,
 2. Birlik aleyhine, birliğin manevi ve maddi zararına olabilecek faaliyette bulunmak,
 3. Islah programı kapsamında, şahsına kullanım için tahsis edilmiş olan sperma, ovum, embriyo vb. genetik materyalleri kullanmamak veya kullandırmamak,

ç) Islah faaliyetleri ile ilgili olarak birlik veya birlik personellerinin yürütmesi gereken çalışmaları engellemek, birlik tarafından yazılı olarak uyarılmasına rağmen işletmesinde çalışılmasına izin vermemek,

 1. Birliğe olan vadesi dolmuş hizmet alımı bedeli ve aidat borçlarını dört ay içerisinde yapılacak iki yazılı tebligata rağmen ödememek,
 2. Birliğin kefaletiyle temin edilmiş kredi ve yardımları birlik talimatı dışında kullanmış olmak,
  • Üyelikten çıkarılmayla ilgili karar birlik yönetim kurulunca genel kurula sunulur. Bu karar, yapılacak ilk genel kurulda kesin karara bağlanarak, ilgili üyeye on beş gün içerisinde noter aracılığıyla tebliğ edilir.
  • Çıkarılma kararı gerekçeler ile birlikte tutanağa ve karar defterine geçirileceği gibi üyelik defterine de yazılır.
  • Üyeler, çıkarılma kararma tebliği tarihinden itibaren üç ay içerisinde, birliğin bulunduğu yerdeki mahkemede iptal davası açabilir. Çıkarılma hakkında yargı kararı kesinleşinceye kadar üyenin hak ve ödevleri devam eder. Üç ay içerisinde mahkemeye başvurmak üzere itiraz edilmeyen çıkarılma kararı kesinleşir.