BÜYÜK BAŞ KÜÇÜK BAŞ HAYVANCILIK %50 HİBE BAŞVURU YERİ ZAMANI VE ARANACAK ŞARTLAR

iii

3.BÖLÜM

BAŞVURU YERİ, ZAMANI VE ARANACAK ŞARTLAR

3.1) Başvurunun Yeri ve Zamanı

Tebliğde belirtilmiş olan hibe konularında başvuru yapmak isteyen yatırımcılar, yatırımını yapacağı yerdeki il müdürlüğüne başvuru yapacaktır.

Başvurular 1 – 30 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacaktır.

3.2) Hibe Programına Kimler Başvuru Yapabilir ve Başvuruda Aranacak Şartlar

Kararda belirtilen yatırım konuları için kararın yayımlandığı tarihte (21 Mayıs 2021) işletmesi Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı olan ve en az I yıldır aktif olan, gerçek kişiler ve aşağıda detayları verilmiş olan tüzel kişiler başvuruda bulunabilir.

 • 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda tanımlanan kolektif şirket, limited şirket ve anonim şirketler,
 • 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine göre kurulan ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ile bunların üst birlikleri/iktisadi teşekkülleri, 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Uretici Birlikleri Kanununun ilgili maddelerine göre kurulan iktisadi teşekkülleri, tüzel kişilik olarak başvurabilirler.

Söz konusu birliklerin/şirketlerin birinci fıkradaki şartları sağlayan ve tüzel kişilikleri adına kurulu işletmelerinin olmaması durumunda birlik/şirket yönetim kurulu üyelerinden en az bir kişinin bu şartı sağlaması yeterlidir. Belirtilen kuruluşlar, kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilirler. Kuruluşların, proje başvurusu, hibe taahhütnamesinin imzalanması ve uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yönetim kurulundan son başvuru tarihinden önce yetki almış ve bu yetki belgesini proje başvurularında İbraz etmiş olmaları gerekir.

Tüm hibe konularına yönelik başvurularda, başvuran gerçek kişilerin kamu görevlisi olmadıkları, kamu görevi yerine getirmedikleri ve tüzel kişilerin kamudan bağımsız oldukları, gerçek ve tüzel kişilerin başvuru aşamasında kamudan bağımsız olduklarına dair noter onaylı hibe taahhütnamesini başvuru ekinde sunmaları gerekir.

Yatırımcılar Bakanlık kayıt sistemlerine Karar’ın yayımlandığı tarih itibari ile bir yıl önce kayıtlı olduğuna dair güncel belgeyi ve çadır alacak olanlar ise göçer hayvancılık yaptıklarına daire güncel belgelerini mutlaka başvurusu ile birlikte sunmuş olması gerekmektedir.

3.3) Desteklemeden Yararlanamayacak Olanlar

 • Kamu kurum ve kuruluşları, bunların vakıf, birlik ve benzeri teşekkülleri ile bunların içinde bulunduğu ortaklıkları,
 • Yatırımcılar, Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının Karar kapsamındaki hibe konuları için, uygulanan faiz indirimi veya hibe programlarından daha önce yararlanmış Olan yatırımcılar başvuru yapamaz ve yararlanamaz, yararlanmış ise Karar kapsanıında yararlanılan destekler, ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır.
 • Kanuni takipte vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu olanlar,
 • 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesi hükünıleri uygulananlar, (II

Müdürlüklerince ÇKS sisteminden sorgulama yapılır)

 • İflas etmek veya tasfıye edilmek, ilişkileri mahkemeler tarafından yönetilmek, kredi verenlerle anlaşma yapmak, işletme faaliyetlerini askıya almış olmak, bu konularla ilgili işlemlere tabi olmak veya ulusal yasa veya düzenlemelerle benzer bir durumdan kaynaklanan konumda olanlar,
 • Hırsızlık, kaçakçılık, yağma, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma, zimmet, irtikâp veya rüşvet suçlarından adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı olanlar,
 • g) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize veya örgütlü suçlardan adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı olanlar,
 • h) Türk Ceza Kanunu’nun 102., 103. ve 104. Maddelerinde düzenlenen suçlardan adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı olanlar.

3.4) Başvuruda Aranacak Belge ve Bilgiler

 • Ek-l ‘de yer alan Hibe Başvunı Formu,
 • Ek-2’de yer alan On Proje Formu,
 • Ek-3’te yer alan Yatırım ile İlgili Bilgiler Formu, (Kamu kiralamaları için)

ç) Ek-4’te yer alan Tahmini Sabit Yatırım ve Termin Plan Tabloları,

 • Bakanlık kayıt sistemlerine Karar tarihi itibari ile en az bir yıl önce kayıtlı olduğuna dair belge,
 • İnşaat Yatırımın yapılacağı arazi/arazilere ait Ekte (Ek- 9) yer alan aidiyet belgesi [belgeleri.
 • Yeni ahır/ağıl yapıım ve/veya kapasite artırımı/rehabilitasyonu için başvuruda bulunacak olan yatırımcılarda inşaatın yapılacağı alanm tapu kaydı yatırımcıya ait olmalıdır.

Tapu kaydının yatırımcı adına tescilli olmaması dunımlarda yatırım yerinin eş, anne-baba, çocuklar ve kardeşlerden birisine ait olması durumunda, alınacak muvafakat ve muhtar onayı ile başvuru yapılabilecektir. Kamu arazisi kiralayarak (en az beş yıllık kira sözleşmesi istenir) yatırım yapan yatırımcılar için bu şart aranmaz. Tapu kaydının başvuruyu yapan yatırımcı ile birlikte birden fazla kişiye ait olması (hisseli olması) durumunda, her bir hissedarın yatırımcıya yetki verdiğini gösterir ve sahibi oldukları arazi üzerinde inşaat yapılmasına rızaları olduğunu gösterir noter tasdikli belge (Başvurusu Merkez Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından onaylandıktan sonra) istenecektir. Plansız alanlar imar yönetmeliğinin 17.maddesine göre hisseli  alanlarda sadece bir hissedara yapım izni/ruhsatı verildiğinden aynı parsel için başka bir hissedar başvuru yapamayacaktır.

Başvuru sahibinin başvurusunun Bakanlıkça onaylanmasından sonra yer değişikliği talebi, arazi durumundan aldığı puanını ve sıralamayı değiştirmediği sürece yapılabilecektir.

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi (gerçek kişiler için-aslı başvuru esnasında görülüp, onaylanacak)
 • Şirketi temsil ve imza yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri (tüzel kişiler için), ile tüzel kişilerin yetkili kurullarından alınmış yetkilendirme kararı,
 • Firmanın sermaye yapısı, miktarı ve faaliyetleri açısından nihai durumunu gösterir

%Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi tasdikli örneği (tüzel kişiler için),

 • Tüzel kişilerin yetkili kurul ve/veya organlarından aldıkları yetki kararı, yatırım yapma ile ilgili almış oldukları yönetim kurulu kararı,
 • Adli sicil / arşiv taraması kaydı
 • Hayvan barınağı amaçlı çadır alımlarında göçer hayvancılık yapan yetiştiriciler göçer hayvancılık yaptıklarına dair belgeyi ayrıca başvuru evrakları ile birlikte sunacaklardır